سفارش تبلیغ
صبا

باید تا پایان برنامه ششم، فقر مطلق را برطرف کنیم

با توجه به پیچیدگی متغییرهای اقتصادی ، باید در آن واحد هم سیاست های انبساطی برای ایجاد رشد و رونق و مقابله با رکود و هم سیاست های انقباضی را برای مهار تورم دنبال کنیم.

 

لینک خبر